Misja Zespołu Szkól Specjalnych w Starym Lubiejewie:

Zespół Szkół Specjalnych zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju dzieci przy współudziale rodziców. Kształtuje poczucie własnej wartości, wpaja szacunek do innych, uczy tolerancji oraz wdraża uczniów do zdobywania umiejętności życiowych i doświadczenia społecznego.

Nasza placówka ma głównie charakter opiekuńczo-wychowawczy-rewalidacyjny oraz kształcący uczniów, z naciskiem na dostosowanie programów nauczania do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego ucznia z osobna. Kluczowym zadaniem jest również działalność ściśle związana z rozwijaniem twórczej postawy dziecka poprzez wychowanie przez plastykę, muzykę, teatr, taniec. Wprowadzenie dzieci w świat matematyki, literatury, jak również poprzez stosowanie ciekawych i nowatorskich metod i form pracy.

Cele ZSS:

 • Kształtowanie osobowości dziecka poprzez działanie, tworzenie, przeżywanie, budowanie systemu własnej wartości;

 • Rozwój kreatywności, pamięci, wrażliwości estetycznej, samodzielności, umiejętności pokonywania trudności (np. poprzez udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, zajęciach pozalekcyjnych, projektach edukacyjnych);

 • Kształtowanie u uczniów umiejętności porozumiewania się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie ( np. Program „Mówik", AAC czy MAKATON) z wykorzystaniem znanych sposobów porozumiewania się;

 • Realizowanie podstawy programowej, wspomaganie intelektualnego rozwoju poprzez stopniowanie trudności dzieci;

 • Rozwój emocji, motoryki, mowy, przetwarzania sensorycznego, zaspokajanie potrzeby ekspresji, wytrwałości;

 • Rozwój dziecka w atmosferze radości, spokoju, swobody;

 • Nauka przyjaźni, współpracy z rówieśnikami, umiejętności niesienia pomocy, koleżeńskości.

Zadania ZSS:

 • Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez zintegrowany system oddziaływań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz rewalidacyjnych w oparciu o szkolny zestaw programów;
 • Współdziałanie z rodziną w wychowywaniu dziecka;
 • Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;
 • Sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb, według możliwości szkoły: udzielenie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom;
 • Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym fizycznie opieki stosownie do ich potrzeb, jak również, w miarę możliwości otaczanie opieką dzieci przewlekle chorych oraz z rodzin najuboższych;
 • Współpraca z instytucjami sprawującymi opiekę nad dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji losowej;
 • Dla dzieci z wadami postawy, organizowanie gimnastyki korekcyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych;
 • Respektowanie Konwencji Praw Dziecka.


Opracowanie: Stefano Kocka