1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej została powołana Uchwałą nr XXXII/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 marca 2017 r.

 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II ma siedzibę przy ul. gen. Stefana Grota Roweckiego 6, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 3. Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Ostrów Mazowiecka, z siedzibą przy ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty, mający swoją siedzibę przy Al. Jerozolimskich 32, 00-024 Warszawa.

 5. Szkoła kształci w cyklu ośmioletnim, który jest podzielony na dwa etapy edukacyjne:

  1. I etap obejmujący klasy I – III – edukacja wczesnoszkolna;

  2. II etap edukacyjny obejmujący klasy IV – VI;

 6. Szkoła organizuje kształcenie dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjnych od klasy I – VIII szkoły podstawowej

 7. Szkoła jest jednostką budżetową.

 8. Działalność Szkoły mogą wspomagać instytucje, stowarzyszenia i fundacje prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.Opracowanie: Stefano Kocka