Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2022-10-25

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na:

„Modernizacja łazienek i inne prace budowlane w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej”

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami i składanie ofert odbywa się przy użyciu MiniPortalu, który dostępny jest pod adresem:

miniportal.uzp.gov.pl, oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem: epuap.gov.pl,

Bezpośredni link do postępowania na MiniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4493299e-c014-4e30-80c7-a3fb48081b23

Numer ogłoszenia BZP:

2022/BZP 00409404/01

Identyfikator postępowania na MiniPortal:

4493299e-c014-4e30-80c7-a3fb48081b23

Na MiniPortalu będą zamieszczane wszystkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.Opracowanie: Stefano Kocka